ABC dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych to ostatnio bardzo popularny temat. Zastanawiasz się z czym wiążą się obowiązki z tytułu dokumentacji cen transferowych? Co oznaczają dla Ciebie bieżące nowelizacje ustaw podatkowych?

Poniżej podsumowanie, które pozwoli szybko zorientować się w tym temacie.

Ceny transferowe i transakcje

Zapoznając się z tematyką cen transferowych niezbędne jest usystematyzowanie najważniejszych pojęć z nimi związanych. Podstawowe zagadnienia opisaliśmy w artykułach  Cena transferowa od podstaw oraz Transakcja dla potrzeb dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja podatkowa a podmioty powiązane

Podatnik zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych przez niego z podmiotem powiązanym. Nie ma znaczenia rodzaj przeprowadzanych transakcji. Mogą być to zarówno usługi, dostawy jak i restrukturyzacje, a nawet umowy spółek osobowych.

Co to znaczy? Zapoznaj się z definicją podmiotu powiązanego w artykule Podmioty powiązane – czyli jakie?

Ustawy podatkowe wyłączają pewne grupy podatników z obowiązku posiadania przez nich dokumentacji stosowanych cen transferowych. Są to m.in. transakcje pomiędzy podmiotami tworzącymi grupy producenckie czy grupę kapitałową. Więcej dowiesz się tutaj: Podmioty wyłączone z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej

Progi transakcyjne w dokumentacji cen transferowych

Oprócz powyższej definicji istotne są również progi transakcyjne oraz rachunkowe określone w ustawie (progi związane z obowiązkami dotyczącymi cen transferowych przedstawiliśmy w artykule Progi obowiązków dokumentacyjnych). Dokonujący transakcji mają obowiązek posiadania dokumentacji podatkowej w przypadku gdy:

  • do 2017 r.: ich przychody lub koszty za poprzedni rok podatkowy przekraczają równowartość 2 mln euro, a sama transakcja równowartość min. 50 tys. euro przy poziomie przychodów lub kosztów we wskazanej wyżej kwocie;
  • w 2018 r. masz wybór w stosowaniu przepisów obowiązujących do 2017 r. lub od 2019 r.!
  • od 2019 r.: transakcje których dokonują przekraczają 10 mln zł w przypadku transakcji towarowej i finansowej lub 2 mln zł w przypadku transakcji usługowej i innych;
  • od 2020 r.: dokonują transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w krajach uznanych za raje podatkowe (nie muszą być to podmioty powiązane!).

Na ich temat dowiesz się więcej w opracowaniach Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych oraz Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych.

Kurs euro stosowany w dokumentacji cen transferowych

W zakresie ustalania obowiązków dokumentacyjnych ważne jest poprawne określenie roku podatkowego każdego z podmiotów powiązanych, by w toku weryfikacji zastosować odpowiedni kurs przeliczeniowy dotyczący progów transakcyjnych i rachunkowych wskazanych w ustawach o podatku dochodowym.

Aby w sposób poprawny określić równowartość kwot wyrażonych w euro konieczne jest zastosowanie kursu średniego NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego.

Przeczytaj o nim więcej w artykule Kurs euro w dokumentacji cen transferowych.

Metody wyceny cen transferowych

Metody kalkulacji cen transferowych wskazane są w odpowiednich aktach regulujących ceny transferowe. Do końca 2017 r.  ustawodawca wskazuje 3 podstawowe oraz 2 uzupełniające metody wyceny o których możesz dowiedzieć się więcej w artykule Metody kalkulacji cen transferowych.

Aktualnie każda z proponowanych metod jest względem siebie równa, dopuszczono również do stosowania także metody indywidualne podatnika.

Nowelizacje w zakresie dokumentacji cen transferowych

W związku z intensywnym przepływem kapitału na świecie oraz ze wzrostem znaczenia cen transferowych na arenie międzynarodowej podejmowane są działania mające na celu eliminację oszustw podatkowych czy podwójnego opodatkowania.

Z powyższym wiążą się istotne zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących cen transferowych również w Polsce, które znacząco zmieniły się w ciągu ostatnich kilku lat. Ostatnie nowelizacje związane są przede wszystkim z rozbudowaniem zakresu obowiązków podatników, posiadaniem bardziej obszernej dokumentacji podatkowej, a nawet  przygotowywaniem analiz porównawczych cen transferowych.

O szczegółach w tym zakresie możesz przeczytać w naszych artykułach m.in. Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych? oraz Dokumentacja cen transferowych do 2016 i od 2017 – różnice

Ostatnia nowelizacja w zakresie Polskiego Ładu również wnosi bardzo wiele zmian dla podatników!
Zapoznaj się z nimi kompleksowo zapoznając się z artykułem Polski Ład a planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych.

Oświadczenie do urzędu skarbowego

Od 1 stycznia 2017 r. podatnicy będący podmiotami powiązanymi zobowiązani są indywidualnie składać do urzędów skarbowych oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych do dnia upływu terminu określonego do złożenia przez nich zeznania podatkowego.

Co roku następują modyfikacje w zakresie obowiązków oraz treści oświadczenia. Możesz je śledzić z nami na bieżąco:

Szacowanie dochodu przy zastosowaniu cen transferowych

Mimo, że w przypadku zawarcia transakcji z podmiotem powiązanym strony transakcji mogą, zgodnie z zasadą swobody umów, dowolnie kształtować warunki umowy muszą mieć na uwadze rynkowość ustalonych zasad.

W przypadku ustaleń odbiegających od przyjętych na wolnym rynku istnieje ryzyko, że organy podatkowe oszacują dochody podmiotów powiązanych oraz określą im podatek dochodowy bez uwzględniania jakichkolwiek powiązań.

Więcej na ten temat piszemy w artykule Szacowanie podstawy opodatkowania podmiotów powiązanych

Sankcje za nieprzedstawienie dokumentacji cen transferowych

Dokumentację cen transferowych należy przedstawić organom w terminie 7 dni od dnia doręczenia jej żądania. W powyższym zakresie istnieją jednak wyjątki z którymi możesz zapoznać się w opracowaniu Termin przedłożenia dokumentacji cen transferowych.

W przypadku jej nieposiadania, nieprzedłożenia w terminie czy też przygotowania dokumentacji niespełniającej ustawowych wymagań mogą grozić dotkliwe sankcje, o których piszemy w artykule Dokumentacja cen transferowych – kary i sankcje.

*Od 2022 r. Polski Ład wydłuża termin przedłożenia dokumentacji organom do 14 dni! Wprowadza jednak bardziej dotkliwe sankcje za przygotowanie jej po terminach! Dowiedz się więcej w tym zakresie z artykułu Polski Ład a planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych

Dominika Jaszczyk