Analiza danych porównawczych

Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych nałożyły nowe obowiązki związane ze sporządzaniem dokumentacji transakcji.

Ustawodawca uzależnił zakres elementów, jakie zawierać ma prawidłowo sporządzona dokumentacja od „wielkości podmiotu” objętego obowiązkiem dokumentacyjnym.

Jeżeli osiągnięte przez Ciebie lub Twoją spółkę niebędącą osobą prawną przychody lub poniesione koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy, za który dokumentowana jest transakcja były wyższe niż równowartość 10 000 000 euro, zobowiązany będziesz przeprowadzić analizę danych porównawczych.

Opis analizy danych porównawczych będzie jednym z elementów sporządzanej dokumentacji „Local file”. Więcej o innych elementach dokumentacji cen transferowych dowiesz się z naszego opracowania Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych od 2017 r.?

Analiza danych porównawczych

Analiza danych porównawczych jest powszechnie znana jako „benchmark”. Jej istotą jest porównanie transakcji i innych zdarzeń dokonywanych między podmiotami powiązanymi oraz takimi, między którymi związki nie istnieją.

Dzięki prowadzonej analizie porównawczej organy podatkowe zyskują narzędzie potwierdzające, czy przyjęte warunki nie odbiegają od zasady ceny rynkowej.

Elementy analizy porównawczej

Ustawodawca nie określił, jakie elementy zawierać ma opis przeprowadzonej analizy sprawozdawczej. Tę kwestię regulować mogą rozporządzenia Ministra Finansów. Do tej pory wskazówką może być opublikowany projekt takiego rozporządzenia.

Źródła wykorzystywane do analizy danych porównawczych

Analiza porównawcza prowadzona może być w oparciu o dwa źródła – wewnętrzne lub zewnętrzne.

Jeżeli podmiot zobowiązany do sporządzenia benchmarku zawiera transakcje zarówno z podmiotami powiązanymi, jak i niezależnymi, to prowadzona analiza danych porównawczych może opierać się na danych wewnętrznych. Wówczas porównuje się operacje prowadzone z podmiotami powiązanymi do warunków, na jakich są one realizowane z tymi niezależnymi.

W przypadku, gdy podmiot nie przeprowadza porównywalnych transakcji z podmiotami niepowiązanymi, analiza danych porównawczych powinna opierać się na informacjach zewnętrznych. Przykładowo mogą być one uzyskane z baz, w których gromadzone są dane finansowe dotyczące działalności podmiotów trzecich.

Przeprowadzając analizę należy pamiętać, że posiadane dane powinny odnosić się do podmiotów polskich.

Co  w przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy?

Brak dostępności danych lub trudność ich uzyskaniu (przykładowo ze względu na konieczność poniesienia znacznych nakładów finansowych), nie wyłącza dodatkowego obowiązku dokumentacyjnego.

Wówczas, zamiast klasycznej analizy porównawczej, do dokumentacji podatkowej załącza się opis zgodności warunków transakcji i innych zdarzeń, które zostały ustalone z podmiotami powiązanymi, z warunkami, które ustaliłyby ze sobą także niezależne podmioty.

Termin sporządzenia analizy porównawczej

Termin sporządzenia dokumentacji zawierającej benchmark upływa wraz z dniem złożenia zaznania podatkowego. W tym samym terminie do urzędu skarbowego należy złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz załączyć PIT-TP lub CIT-TP

Pamiętaj, że gromadzenie sporej ilości danych, których dostępność często bywa ograniczona, wymaga poświęcenia czasu. Lepiej więc rozpocząć pierwsze działania w tym zakresie odpowiednio wcześniej.

Karolina Bojko
Maria Ratajczyk