Ceny transferowe – czy spółka na estońskim CIT podlega obowiązkom DCT?27 października 2022

Przepisy dotyczące estońskiego CIT wyłączają stosowanie pewnych regulacji zawartych w ustawie o CIT, jednakże dotyczy to tylko niektórych z nich. Dotychczas nie było jednak pewne czy spółka wybierając opodatkowanie w formie estońskiego CIT może uniknąć uciążliwych obowiązków związanych np. z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja cen transferowych – obowiązek sporządzenia

Zasadniczo obowiązek dokumentacyjny w zakresie tzw. lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy transakcji kontrolowanych, dokonywanych przez podmioty powiązane na terenie kraju. Definicja podmiotów powiązanych jest wskazana wprost w ustawach podatkowych, zarówno w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT. Ma także swoje źródło w ustawach międzynarodowych. Niemniej jednak, aby mówić o podmiotach powiązanych należy zbadać ich powiązania kapitałowe, majątkowe oraz osobowe (w tym powiązania rodzinne).

Z kolei za transakcje kontrolowane uważa się identyfikowane na podstawie rzeczywistych zachowań stron działania o charakterze gospodarczym (w tym przypisywanie dochodów do zagranicznego zakładu), których warunki zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań.

Estoński CIT a dokumentacja cen transferowych

Wraz z wejściem reżimu estońskiego CIT pojawiły się stanowiska, że opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodu spółek wiąże się z brakiem obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. W rezultacie, spółki opodatkowane estońskim CIT miały wątpliwości, czy znajdują do nich zastosowanie przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych.

Przykładem takiego stanowiska może być spółka, która w pierwszej połowie 2022 r. wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną do Dyrektora KIS w tym zakresie.

Zgodnie ze stanowiskiem spółki wprowadzona przez ustawodawcę regulacja związana z estońskim CIT wyklucza posiłkowanie się innymi przepisami ustawy o CIT w zakresie, w jakim przepisy dotyczące estońskiego CIT same do tych innych przepisów ustawy nie odsyłają. Uznano zatem, że jeśli ustawodawca w przepisach dotyczących estońskiego CIT nie odesłał do przepisów o cenach transferowych, to rzeczywistą wolą ustawodawcy nie było objęcie spółek opodatkowanych estońskim CIT przepisami o cenach transferowych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. W interpretacji z dnia 1 lipca 2022 r. (opublikowanej pod koniec września br.), sygn. 0111-KDIB2-1.4010.99.2022.1.PB  organ wskazał, że przepisy dotyczące estońskiego CIT wyłączają stosowanie tylko niektórych regulacji zawartych w ustawie o CIT. Jednakże, żadna regulacja nie daje podstaw do twierdzenia, że przepisy dotyczące cen transferowych nie powinny być stosowane przez spółki opodatkowane ryczałtem od dochodów. W rezultacie, spółka na estońskim CIT musi stosować przepisy o cenach transferowych, a tym samym podlega pod obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W naszej ocenie wyżej opisana wykładnia Dyrektora KIS jest w pełni uzasadniona, a przede wszystkim znajduje oparcie w ustawie. Ustawodawca w art. 28h ust. 1 ustawy o CIT wskazuje, że dla ustalenia podstawy opodatkowania w estońskim CIT nie stosuje się innych przepisów tej ustawy regulujących analogiczne kwestie. Zatem, katalog przepisów, pod które nie podlega spółka na estońskim CIT jest zamknięty. Dlatego też, należy stwierdzić, że wskazany przepis nie daje podstaw do zaprzestania stosowania innych przepisów ustawy o CIT, regulujących odrębne obowiązki podatkowe, jakim niewątpliwie jest m.in. przygotowanie dokumentacji cen transferowych.

Planowane zmiany w estońskim CIT

Z końcem października 2022 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r. Zawarte w niej regulacje zakładają m.in. doprecyzowanie niektórych regulacji dotyczących estońskiego CIT.

Zgodnie z zamiarem ustawodawcy opodatkowanie 50% wydatków związanych z samochodami służbowymi, z których korzystają pracownicy, a dla których nie będzie prowadzona ewidencja przebiegu, będzie wynikało wprost z przepisów ustawy o CIT. Więcej na ten temat możesz przeczytać na naszym portalu Doradzamy.to w artykule Estoński CIT a samochody służbowe pracowników – czy są opodatkowane?

Nowelizacja przewiduje także zmianę przepisów dotyczących opodatkowania estońskim CIT w zakresie warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej . Doprecyzowano, że zobowiązania podatkowe wynikające z tzw. pierwotnej korekty wygasają w całości po zakończeniu co najmniej jednego pełnego okresu rozliczeniowego, tj. po czterech latach podatkowych. Uściślono również termin zapłaty ryczałtu przy zaliczkach na poczet dywidendy. Szerzej na temat nowelizacji przepisów w obszarze CIT, w tym również w zakresie dokumentacji cen transferowych piszemy w naszym artykule „Polski Ład 3.0. – zmiany w CIT od 2023 r.”

Zespół PragmatIQ na bieżąco śledzi nowelizacje, w tym również w zakresie Polskiego Ładu (zapraszamy do zapoznania się z artykułami na www.doradzamy.to). Jeśli potrzebujesz pomocy w Twojej sprawie skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Arkadiusz Raducki
Dominika Jaszczyk