Co powinna zawierać dokumentacja cen transferowych?7 września 2017

Znowelizowane przepisy w zakresie cen transferowych, wprowadzone do ustawy o PIT i ustawy o CIT, istotnie zmieniły obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji.

O najistotniejszych różnicach pomiędzy dokumentacją cen transferowych sporządzaną do 2016 r. włącznie, a tą wymaganą od 2017 r. dowiesz się z artykułu Dokumentacja cen transferowych do 2016 i od 2017 – różnice

Dokumentacja cen transferowych jest podstawowym źródłem, które umożliwia organom podatkowym przeprowadzenie analizy istoty działań gospodarczych oraz ocenę, czy ustalone wynagrodzenie jest wynagrodzeniem rynkowym. Z kolei dla podmiotów posiadających dokumentację jest instrumentem do budowania argumentacji obrony rynkowości przyjętych przez nie warunków transakcji.

Zakres dokumentacji cen transferowych zależny od „wielkości podmiotu”

Nowe przepisy uzależniają zakres elementów, jakie posiadać ma dokumentacja cen transferowych, od wysokości osiągniętych przez podmiot przychodów lub ponoszonych kosztów w roku poprzedzającym rok podatkowy, za który dokumentowana ma być transakcja.

Obowiązki dokumentacja cen transferowych

W przypadku dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi, podmioty będą zwolnione z obowiązku posiadania dokumentacji, jeżeli ich przychody lub koszty nie przekroczą progu 2 000 000 euro.

Powyższe zwolnienie nie ma zastosowania do wszelkich zdarzeń dokonywanych z podmiotem, mającym siedzibę na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową.

Dokumentacja lokalna – „Local file”

Niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów, wszystkie z podmiotów zobowiązanych do posiadania dokumentacji cen transferowych, muszą przygotować dokumentację lokalną, tzw. „Local file”.

Ustawodawca określił minimalny zakres elementów, jakie posiadać musi dokumentacja cen transferowych.

Analiza danych porównawczych

Podmioty zobowiązane do posiadania dokumentacji cen transferowych, których przychody lub koszty przekroczyły 10 000 000 euro, zobowiązane są do przygotowania analizy danych porównawczych wykorzystywanych do kalkulacji rozliczeń dokumentowanej transakcji.

Analizowaniu podlegają dane podmiotów niezależnych lub dane ustalone z podmiotami niezależnymi, które można uznać za porównywalne w kontekście dokumentowanej transakcji. Ustawodawca wskazuje, że podmioty te mają być podmiotami wyłącznie krajowymi – mającymi miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski.

Opis przeprowadzonej analizy, wraz z podaniem źródła danych, jest jednym z elementów dokumentacji lokalnej. W ustawie brak jest wskazanego dokładnego zakresu, jaki podlegać ma analizie i jaki ma być opisywany przez podmiot. Tę kwestię regulować mają rozporządzenia Ministra Finansów.

Do tej pory wskazówką mogą być projekty takich rozporządzeń.

W przypadku braku danych do przeprowadzenia analizy porównawczej podmiot zobowiązany do jej posiadania powinien załączyć opis zgodności warunków transakcji, ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Podmioty, które są zobowiązane do przeprowadzania analizy danych porównawczych, do urzędu skarbowego, w terminie złożenia zeznania podatkowego, składają również sprawozdanie PIT-TP lub CIT-TP.

Dokumentacja grupowa – „Master file”

Podmioty, których przychody lub koszty przekroczyły 20 000 000 euro, tworzące z co najmniej dwoma innymi podmiotami powiązanymi grupę kapitałową, zobowiązane są rozszerzyć dokumentację cen transferowych o tzw. grupową dokumentację „Master file”.

Dokumentacja ta obejmuje dodatkowo informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podmiot zobowiązany do posiadania dokumentacji cen transferowych.

Raportowanie według krajów

Największe podmioty, czyli te, których przychody lub koszty przekroczyły 750 000 000 euro, obok wskazanych powyżej obowiązków dokumentacyjnych sporządzają również sprawozdanie CIT-CBC.

Sprawozdanie to dotyczy wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejsc prowadzenia działalności, jednostek zależnych i zagranicznych zakładów należących do grupy kapitałowej w danym roku podatkowym.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Poza wskazaną powyżej dokumentacją, podmioty, niezależnie od „wielkości”, zobowiązane są składać do urzędu skarbowego, w terminie do dnia upływu terminu złożenia zeznania rocznego, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Dokumentacja cen transferowych powinna zostać sporządzona nie później niż do dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy, w którym miały miejsce dokumentowane transakcje. Jej nieposiadanie może wiązać się z nałożeniem na podmiot zobowiązany do posiadania dokumentacji rożnych kar i sankcji.

Sprawozdanie CIT-CBC należy złożyć terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia roku podatkowego, za który jest składane.

 

Maria Ratajczyk