Dokumentacja cen transferowych w spółkach osobowych2 maja 2017

Dokumentacja cen transferowych dotyczy także wspólników spółek osobowych. Progi rachunkowe oraz wartościowe weryfikuje się dla spółki, ale to wspólnicy są podatnikami posiadającymi obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja cen transferowych w spółkach osobowych

W przypadku spółek osobowych (np. spółki komandytowej czy spółki jawnej) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych ciąży na jej wspólnikach, a nie bezpośrednio na spółce. Istotne jest jednak, że wszelkie powiązania oraz limity związane z cenami transferowymi rozpatruje się w takim przypadku z perspektywy spółki osobowej (a nie wspólnika) z uwagi na fakt, że to ona (a nie jej wspólnicy) jest podmiotem dokonującym transakcji.

Dokumentacja cen transferowych od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. zobowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych są wspólnicy spółek osobowych dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

  • których przychody lub koszty (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym odbyła się transakcja, równowartość 2 mln euro oraz
  • zawierają umowy innych spółek niemających osobowości prawnej, jeśli łączna równowartość wkładów do tej spółki przekracza 50 tys. euro, lub
  • zawierają umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, których wartość przekracza 50 tys. euro;

 

  • dokonujący bezpośrednio lub pośrednio zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeśli łączna kwota wynikająca z zawartej umowy lub rzeczywiście zapłacona przekracza równowartość 20 tys. euro; lub
  • zawierający z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową:
    1. umowę spółki niebędącej osobą prawną, jeśli łączna równowartość wkładów do tej spółki przekracza równowartość 20 tys. euro;, albo
    2. umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze, których wartość przekracza 20 tys. euro.

Weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych

Ważnym jest w pierwszej kolejności ustalenie czy spółka osobowa jest powiązana z podmiotem dokonującym transakcji. Następnie istotne jest określenie ich wartości (niezbędnych do ustalenia progów dokumentacyjnych). Dowiesz się na ich temat więcej w artykule Podmioty powiązanie – czyli jakie? oraz Progi dokumentacyjne transakcji z podmiotem powiązanym.

Warto wskazać, że dokumentacja podatkowa może zostać sporządzona tylko przez jednego, wyznaczonego wspólnika spółki osobowej, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Wyznaczenie wspólnika nie zwalnia jednak pozostałych wspólników z odpowiedzialności w przypadku, w którym dokumentacja nie zostanie przedłożona organowi podatkowemu.

Od 1 stycznia 2017 r. organy podatkowe mogą ponadto zażądać dokumentacji podatkowej do transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza ustawowych limitów. Sytuacja ta może mieć miejsce, gdy w ocenie organów zaistnieją okoliczności wskazujące na prawdopodobieństwo zaniżenia pewnych wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji. Wówczas wyznaczony wspólnik będzie musiał przygotować dokumentację i przedłożyć ją w ciągu 30 dni od doręczenia tego żądania.

Dokumentacja cen transferowych nie tylko dotyczy transakcji dokonywanych przez spółkę komandytową, ale konieczność jej sporządzenia może wystąpić również w zakresie samej umowy spółki osobowej o czym piszemy w artykule Umowa spółki osobowej a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Dominika Jaszczyk