FIZ podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych12 lipca 2017

Fundusz inwestycyjny zamknięty (FIZ) może być podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych.

FIZ a ceny transferowe – stanowisko organów

Organy podatkowe różnie podchodziły do tego czy między Funduszem a jego uczestnikami istnieją takie relacje, które implikują obowiązki  w zakresie cen transferowych. Obecnie upowszechnia się stanowisko, że uczestnicy (posiadacze certyfikatów inwestycyjnych) FIZ biorą udział w kontroli tego podmiotu.

W tę linię interpretacyjną wpisuje się interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.05.2017 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.3.2017.2.ZK.

FIZ a dokumentacja. Skutki praktyczne

Problem dotyczył spółki  z o.o. (A sp. z o.o.), w której większościowym udziałowcem była spółka akcyjna (B. S.A). B.  S.A. posiadała jednocześnie 100% certyfikatów uczestnictwa w Funduszu. Wątpliwości dotyczyły transakcji sprzedaży wierzytelności zawieranych między A s p. z o.o. a FIZ. Zdaniem wnioskodawcy ze względu na specyficzną konstrukcję prawną FIZ między podmiotami nie wystąpią powiązania, które skutkują między innymi obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych. Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych posiadacz certyfikatów inwestycyjnych nie zarządza FIZ ponieważ kompetencje w tym zakresie zastrzeżone są wyłącznie dla towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest podmiotem niezależnym od posiadaczy certyfikatów.

Mimo tej specyfiki Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że między Funduszem a A sp. z o.o. występują powiązania, o których mowa w  11 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Organ argumentował swoje stanowisko tym, że  posiadacze certyfikatów inwestycyjnych mają istotny wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji co do strategii inwestycyjnej FIZ, mogą również zdecydować o jego likwidacji. Oznacza to, że mogą realnie oddziaływać na działalność funduszu.

Praktyczną konsekwencją stanowiska wyrażonego w interpretacji będzie możliwość określenia przez organy podatkowe skutków podatkowych transakcji między A sp. z o.o. a Fundusz w razie stwierdzenia, że wyniku powiązań warunki zostały określone na nierynkowym poziomie.  Transakcje między FIZ a podmiotami z nimi powiązanymi będą również podlegały obowiązkowi przygotowania dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja cen transferowych będzie obligatoryjna jeśli zostaną spełnione kryteria dotyczące przychodów i kosztów podmiotów uczestniczących w transakcji oraz ich wartość.

Komentarz

Analizowana interpretacja jest spójna z obecnym podejściem organów podatkowych by przepisy w zakresie cen transferowych (zwłaszcza w zakresie obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych) interpretować maksymalnie szeroko. Warto też odnotować, że coraz większą wagę organy przykładają do ustalenia powiązań faktycznych i realnego wpływu na działanie jednostki a nie tylko kwestii czysto formalnych czy prawnych.

Wojciech Kaptur