Co istotnie wpływa na wysokość dochodu (straty) podatnika?13 lipca 2017

Znowelizowane przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych wskazują, iż podatnicy zobowiązani są do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń, których warunki zostały narzucone lub ustalone z podmiotami powiązanymi, jeżeli mają one istotny wpływ na ich dochód lub stratę.

Co to znaczy? Wszystko zależy od wysokości osiągniętych przychodów

Istotność transakcji należy rozpatrywać dopiero wówczas, gdy osiągnięte przez ciebie przychody lub poniesione koszty w roku poprzedzającym rok, za który sporządzana jest dokumentacja, przekroczą równowartość 2 000 000 euro.

Jeżeli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą, istotność transakcji będziesz rozpatrywać począwszy od miesiąca, w którym Twoje przychody lub koszty przekroczą 2 000 000 euro.

O tym, jakie przychody i jakie koszty należy uwzględniać przy obliczaniu progu wartościowego oraz jaki właściwy kurs zastosować przy przeliczaniu przychodów i kosztów, możesz przeczytać w artykule Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych oraz Kurs euro w dokumentacji cen transferowych.

Transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty

Co do zasady o transakcji lub zdarzeniu mającym istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty mówi się gdy wartość wynikająca z jednego rodzaju transakcji lub innych zdarzeń przekracza równowartość 50 000 euro.

Powyższy próg zwiększą się jednak wraz ze wzrostem osiągniętych przychodów przez podatnika, w roku poprzedzającym rok podatkowy, za który dokumentowana jest transakcja.

Przykład:

W 2016 r. podatnik osiągnął przychód w wysokości równowartości kwoty 35 000 000 euro. Zawierane przez niego transakcje z podmiotem powiązanym lub inne zdarzenia, których warunki zostały narzucone lub ustalone z podmiotem powiązanym, będą wymagały sporządzenia dokumentacji cen transferowych, jeżeli w 2017 r. ich wartość przekroczy kwotę 185 000 euro (140 000 euro + 45 000 euro za 10 000 000 euro ponad próg 20 000 000 euro).

Istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawna lub umów wspólnego przedsięwzięcia i podobnych

W przypadku gdy podatnik zawiera z podmiotem powiązanym umowę spółki niebędącej osobą, umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę o podobnym charakterze, o umowach tych, jako zdarzeniach mający istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty podatnika, można mówić wówczas, gdy:

  • w przypadku zawarcia umowy spółki niebędącej osobą prawną – wartość wniesionych wkładów przez wspólników przekracza równowartość 50 000 euro,
  • w przypadku umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze – określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia przekracza równowartość 50 000 euro.

Więcej o podmiotach, które zobowiązane są do posiadania dokumentacji cen transferowych przeczytasz w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Maria Ratajczyk