Kontrola cen transferowych4 marca 2018

Wraz z początkiem 2018 roku wzrosła intensywność prowadzonych przez organy podatkowe prac weryfikujących dokumentację cen transferowych. Podejmowane działania są coraz bardziej skuteczne, dlatego warto być na nie przygotowanym.

Jak zweryfikować swoje obowiązki dokumentacyjne?
SPRAWDŹ PRÓG RACHUNKOWY SZYBKO I SPRAWIE ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 1
PRÓG TRANSAKCYJNY W PROSTY SPOSÓB ZWERYFIKUJESZ ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 2

Urzędy Kontroli Skarbowej prowadzą coraz więcej postępowań mających na celu ustalenie, czy transakcje realizowane między podmiotami powiązanymi mają charakter rynkowy.

Dla zwiększenia skuteczności powołane zostały nawet specjalne podmioty – wyspecjalizowany Zespół Zadaniowy do Spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych, a także centra kompetencyjne, działające przy niektórych urzędach skarbowych.

Statystyki kontroli cen transferowych

O skuteczności podejmowanych działań świadczą konkretne liczby.

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w 2016 roku u podmiotów zobowiązanych do prowadzenia dokumentacji cen transferowych stwierdzono nieprawidłowości dotyczące osiąganych dochodów wyliczone na kwotę 458 600 000 zł.

W porównaniu do roku poprzedniego oznacza to wzrost o 8500%!

Przebieg procedury kontroli

Celem kontroli jest zbadanie, czy podmiot dokonując transakcji z podmiotami powiązanymi nie zaniżał dochodu do opodatkowania.

Rynkowość przeprowadzanych transakcji udowadniać ma posiadana dokumentacja cen transferowych. Ponieważ nie jest ona regularnie przedkładana w urzędach, na żądanie organu dokonującego kontroli należy udostępnić ją w terminie 7 dni.

Dodatkowo, na podmiot kontrolowany może zostać nałożony obowiązek przedstawienia także innych dowodów, które potwierdzą prawidłowość przeprowadzanych czynności.

Zakończenie kontroli cen transferowych

Po zakończeniu kontroli urzędnicy sporządzają protokół. Zawarte w nim informacje wskazują, czy stan faktyczny, wskazany w prowadzonej przez podmiot kontrolowany dokumentacji podatkowej, odbiega od tego ustalonego przez organ.

Ewentualne rozbieżności między powyższymi faktami skutkują zwykle podjęciem postępowania podatkowego, w wyniku którego zostanie określony dochód w wysokości wykazanej przez organ.

Należy więc zadbać, aby dokumentacja cen transferowych była prowadzona skrupulatnie i w wymaganych terminach. Jeżeli warunki te będą spełnione, nie ma podstaw do obaw w przypadku ewentualnej wizytacji organu podatkowego.

Karolina Kroczak