Nowe zasady dotyczące podpisania oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji podatkowej28 grudnia 2020

Wraz z wejściem w życie przepisów o opodatkowaniu spółek komandytowych CIT ustawodawca zawarł również ułatwienia dotyczące podpisywania oświadczenia o cenach transferowych.

Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych

Osobą zobowiązaną do podpisania oświadczenia za pomocą podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego jest podatnik. Zgodnie z art. 11m ust. 3 ustawy o CIT oraz art. 23y ust. 3 ustawy o PIT, oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia.

W zależności od rodzaju podatnika, oświadczenie podpisują inne osoby:

 • przy indywidualnej działalności gospodarczej – osoba prowadząca działalność gospodarczą
 • przy spółce jawnej lub spółce cywilnej – wspólnicy spółki,
 • przy spółce partnerskiej – wspólnicy spółki albo zarząd,
 • przy spółce komandytowej – wspólnicy spółki, który pełnią funkcję kierownika jednostki (czyli komplementariusz/e, ew. zarząd komplementariusza w przypadku sp. z o.o. sp. k.),
 • komandytowo-akcyjnej – komplementariusze,
 • przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej – zarząd zgodnie z reprezentacją,
 • w przypadku likwidowanej spółki – likwidator,
 • w przypadku spółki w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – syndyk lub zarządca.

Oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy podatnika. Brak takiej możliwości wynika bezpośrednio ze znowelizowanych art. 11m ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT/ art. 23y ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT.

Oświadczenie za 2019 r. po nowelizacji przepisów

30 listopada 2020 r. zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw zmiany w zakresie podatków dochodowych, które uwzględniają również obowiązek złożenia oświadczenia o cenach transferowych.

Na mocy nowelizacji ułatwiono podpisywanie oświadczeń deklarujących przygotowanie dokumentacji podatkowej oraz zawarcie transakcji na warunkach rynkowych.

Zgodnie z art. 31 z3 nowelizacji oświadczenie może podpisać:

 1. osoba fizyczna – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 2. osoba upoważniona przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. osoba uprawniona do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych

Powyższa zmiana oznacza, że nie musi podpisać się np. w przypadku sp. k. cały zarząd komplementariusza sp. k. (dla oświadczenia składanego dla spółki komandytowej), a osoba reprezentująca zarząd (w przypadku, gdy zarząd reprezentować może samodzielnie jeden z jego członków).

Dominika Jaszczyk