Dokumentacja cen transferowych a wypłata dywidendy na rzecz podmiotu powiązanego

Minister Finansów wypowiedział się w sprawie konieczności dokumentowania transakcji wypłaty dywidendy podmiotowi powiązanemu, rozwiewając istniejące dotąd wątpliwości. Sprawdź, czy transakcja ta wiąże się z koniecznością sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja podatkowa umowy pożyczki – kiedy powstaje obowiązek?

Udzielenie lub otrzymanie pożyczki to jedna z najczęściej zawieranych transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Warto wiedzieć kiedy jej dokonanie oznacza konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Cash pooling to pożyczka pomiędzy podmiotami powiązanymi

Uczestnicy systemu cash pooling powinni mieć na uwadze przepisy dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych. Przekroczenie ustawowych progów spowoduje konieczność przygotowywania dokumentacji, nawet wtedy, gdy podmiotem pośredniczącym jest bank.

Umorzenie należności pomiędzy podmiotami powiązanymi

Umorzenie odsetek lub innych należności jest związane z powstaniem przychodu z tzw. nieodpłatnych świadczeń po stronie podmiotu zwolnionego ze zobowiązania. Organy podatkowe mogą jednak określić jej skutki podatkowe w inny sposób np. przypisać przychód wierzycielowi.

Umowy pożyczki a dokumentacja cen transferowych

Sprawdzając w jakim zakresie należy przygotować dokumentację cen transferowych umowy pożyczki podatnicy często zastanawiają się czy z punku widzenia progów kwotowych należy brać pod uwagę tylko kwotę odsetek czy też całą wartość pożyczki (uwzględniającą również kwotę główną).

FIZ podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych

Organy podatkowe różnie podchodziły do tego czy między Funduszem a jego uczestnikami istnieją takie relacje, które implikują obowiązki w zakresie cen transferowych. Obecnie upowszechnia się stanowisko, że uczestnicy (posiadacze certyfikatów inwestycyjnych) FIZ biorą udział w kontroli tego podmiotu.