Oświadczenie składane do Urzędu Skarbowego13 czerwca 2017

Oświadczenie dotyczące przygotowania dokumentacji cen transferowych musisz złożyć wraz z rozliczeniem podatku dochodowego!

Oświadczenie składane do urzędu skarbowego

1 stycznia 2017 r. weszła w życie istotna nowelizacja przepisów ustaw o podatkach dochodowych w zakresie dokumentacji cen transferowych. Jedną ze zmian jest nałożenie obowiązku składania oświadczeń do urzędów skarbowych.

ZAPOZNAJ SIĘ ZE WZOREM OŚWIADCZENIA O POSIADANIU DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH W ARTYKULE Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych – wzór

Oświadczenie o dokumentacji podatkowej

Z uwagi na kontrowersje związane z terminem przygotowania dokumentacji cen transferowych w latach poprzednich, od 1 stycznia 2017 r. uregulowano ten aspekt wprost w przepisach.

W nowelizowanych ustawach wprowadzono obowiązek składania przez podatnika do urzędu skarbowego oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Określono w tym celu konkretny termin, tj. oświadczenie należy złożyć do dnia upływu dla złożenia rocznego zeznania podatkowego podmiotu.

Dokumentacja cen – oświadczenie

Powyższe oznacza, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobligowani są złożyć oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych do końca kwietnia kolejnego roku, za który powinni przygotować dokumentację podatkową.

W zakresie osób prawnych, biorąc pod uwagę, że ich rok podatkowy może zostać przesunięty, termin ten upływa z przekroczeniem ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zakończenia przez nich roku podatkowego.

Oświadczenie dotyczące przygotowania dokumentacji podatkowej

Przykład 1:

ABC sp. z o.o. ma kalendarzowy rok obrotowy (oraz rok podatkowy). W 2017 r. dokonywała transakcji z podmiotami powiązanymi, przekraczając progi transakcyjne i rachunkowe. Oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych za 2017 r. ABC sp. z o.o. zobowiązania jest złożyć do 31 marca 2018 r.

Przykład 2:

XYZ S.A. dokonała 10 września 2017 r. istotnej transakcji z podmiotem powiązanym. Jej rok obrotowy, jak i podatkowy trwa od 1 maja do 30 kwietnia. Aktualnie trwający jej rok obrotowy rozpoczął się 1 maja 2017 r., a zakończy się 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie o przygotowaniu przez spółkę dokumentacji cen transferowych (którą zobligowana jest posiadać poprzez przeprowadzoną 10 września 2017 r. transakcję) powinna złożyć do końca lipca 2018 r., wraz z jej zeznaniem CIT-8.

Przykład 3:

QWE sp. z o.o. sp. k. posiada kalendarzowy rok obrotowy. W pierwszej połowie 2017 r. dokonywała kilku transakcji z podmiotem powiązanym przekraczając w ten sposób ustawowe progi transakcyjne i rachunkowe. Wspólnicy spółki powinni do końca kwietnia 2018 r. wraz ze swoimi zeznaniami PIT złożyć oświadczenie wskazujące na spełnienie obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych dla transakcji dokonywanych przez spółkę.

Więcej na temat obowiązków dokumentacyjnych spółek osobowych przeczytasz m.in. w artykule Dokumentacja cen transferowych w spółkach osobowych

Odpowiedzialność osobista za oświadczenie

Osobami odpowiedzialnymi za złożenie oświadczeń zapewniających wykonanie obowiązków przygotowania dokumentacji cen transferowych w terminie są kierownicy podatników (w sp. z o.o. jest to zarząd, w sp.k. są to osoby reprezentujące komplementariusza spółki, w sp. j. są to wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki).

To oni więc mogą być narażeni na konsekwencje w przypadku złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń. Mogą oni podlegać karze grzywny, a nawet zostać wpisani do Krajowego Rejestru Karnego.

Więcej na temat kar i sankcji związanych z obowiązkami dotyczącymi cen transferowych przeczytaj w artykule Dokumentacja cen transferowych – kary i sankcje

Dominika Jaszczyk