Podmioty wyłączone z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych7 września 2017

Wprowadzone do ustawy o CIT i ustawy o PIT nowelizacje przepisów w zakresie cen transferowych znaczącą zawężają grono podmiotów, które zobowiązane jest do posiadania dokumentacji cen transferowych.

Obowiązki dokumentacyjne uzależnione są bowiem od „wielkości” podmiotu oraz istotności transakcji. Podmioty niespełniające określonych w ustawie przesłanek zwolnione są z konieczności posiadania dokumentacji cen transferowych.

Niezależnie od wysokości osiągniętych przychodów czy ponoszonych kosztów oraz wartości i istotności transakcji, ustawodawca wyłącza niektóre z podmiotów z obowiązków w zakresie cen transferowych.

Wyłączenia podmiotów z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych

Obowiązkowemu sporządzeniu dokumentacji nie podlegają transakcje dokonywane pomiędzy członkami grupy producentów rolnych, przeprowadzane w związku z ich zasadniczą działalnością gospodarczą. Analogiczne wyłączenie przewidziano również dla wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub uznanej organizacji i warzyw a ich członkami.

W przepisach ustawy o CIT i ustawy o PIT wyłączono również możliwość zastosowania przepisów o podmiotach powiązanych do transakcji realizowanych pomiędzy spółkami, tworzącymi podatkową grupę kapitałową.

Wysokość ceny wynikająca z ustawy

Obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych nie ma zastosowania do takich transakcji, których cena lub sposób jej ustalenia wynika z przepisów lub innych aktów normatywnych.

Przykładowo może to mieć miejsce w przypadku spółki komunalnej, która stosuje ceny ustalone na podstawie uchwały rady gminy lub w przypadku cen stosowanych do produktów leczniczych czy wyrobów medycznych.

Planowane wyłączenia z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z projektem zmian w CIT i PIT, do katalogu podmiotów wyłączonych z obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych ma dołączyć Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ustawodawca planuje bowiem wyłączenie tych podmiotów z definicji podmiotów powiązanych.

Więcej obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych i progów, których przekroczenie powoduje powstanie tych obowiązków dowiesz się z artykułu  Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Zapraszamy również do obejrzenia naszego filmu  instruktażowego dotyczącego transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

Maria Ratajczyk