Porozumienie w sprawie ustalenia cen transferowych13 lipca 2017

Porozumienie w sprawie ustalenia cen transferowych to decyzja podatkowa wydawana przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek zainteresowanego podatnika.

Porozumienie w sprawie ustalania cen transferowych

Wbrew swojej nazwie, decyzja ta nie jest wydawana jako wynik negocjacji prowadzonych pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem, ale jest to władczy akt administracyjny, wydawany w podobny sposób jak inne decyzje podatkowe.

Decyzja w sprawie porozumienia

Pomimo tego, że podatnik ubiega się o uzyskanie porozumienia w sprawie ustalenia cen transferowych, to faktycznie to porozumienie wydawane jest w formie decyzji podatkowej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek zainteresowanego podatnika.

W porozumieniu w sprawie ustalenia cen transferowych określa się właściwy zestaw kryteriów dla dokonania oceny rynkowości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w określonym czasie.

W decyzji organ uznaje porównywalność istotnych warunków ustalonych pomiędzy tym podmiotem krajowym a powiązanym z nim podmiotem lub podmiotami z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty. W ramach tej decyzji organ potwierdza również prawidłowość wyboru metody ustalania cen transakcyjnych w uznanych przez organ warunkach. Informacje dotyczące podmiotów powiązanych znajdują się w opracowaniu Podmioty powiązane – czyli jakie?, natomiast informacje na temat metod ustalania cen transakcyjnych można znaleźć w opracowaniu Metody kalkulacji cen transferowych

W decyzji podatnik znajdzie takie elementy jak:

 1. profil funkcjonalny podmiotów powiązanych, których dotyczącą uznane warunki, obejmujący w szczególności pełnione funkcje, ponoszone ryzyka, zaangażowane aktywa,
 2. algorytm kalkulacji ceny transakcyjnej,
 3. inne reguły stosowania metody ustalania cen transakcyjnych.

Rodzaje porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych

Można wyróżnić 3 rodzaje porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych:

 1. porozumienia jednostronne,
 2. porozumienia dwustronne,
 3. porozumienia wielostronne.

Postępowanie w sprawie porozumienia jednostronnego przeprowadzane jest bez udziału organów podatkowych innych państw. Zawarcie porozumienia dwustronnego wymaga uzyskania zgody tylko jednego zagranicznego organu podatkowego właściwego dla podmiotu zagranicznego. Kiedy zgodę muszą wyrazić dwa lub więcej zagranicznych organów podatkowych, to mamy do czynienia z porozumieniami wielostronnymi.

Postępowanie w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych

Jeszcze przed złożeniem wniosku o zawarcie porozumienia w sprawie ustalenia cen transakcyjnych podatnik może zwrócić się do organu podatkowego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zawieranego przez niego porozumienia w swojej sprawie. Takie zapytanie może dotyczyć np.:

 1. celowości zawieranego porozumienia,
 2. zakresu niezbędnych informacji,
 3. trybu zawierania porozumienia,
 4. przypuszczalnego terminu zawarcia porozumienia,
 5. przewidywanych warunków i czasu obowiązywania porozumienia.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na złożenie wniosku o zawarcie takiego porozumienia, to w składanym przez siebie wniosku musi wskazać:

 1. jedną z metod ustalania ceny transakcyjnej,
 2. propozycję stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej,
 3. istotne warunki ustalane pomiędzy nim a podmiotem/podmiotami powiązanymi.

W przypadku kiedy organ podatkowy będzie miał wątpliwości dotyczące wybranej przez podatnika metody ustalenia ceny transakcyjnej i zasad jej stosowania lub treści dokumentów załączonych do wniosku, jest on zobowiązany do zwrócenia się do podatnika o wyjaśnienie tych wątpliwości lub o przedłożenia dokumentów uzupełniających. Ponadto, w takiej sytuacji organ może zorganizować spotkanie w celu wyjaśnienia ww. wątpliwości.

W sytuacji w której zagraniczny organ podatkowy nie wyrazi zgody na zawarcie porozumienia lub występuje uzasadnione prawdopodobieństwo niewyrażenia zgody przez ten organ w terminie 6 miesięcy od momentu wystąpienia polskiego organu podatkowego o taką zgodę, organ podatkowy zobowiązany jest do zawiadomienia o tym podatnika.

Co w takiej sytuacji może zrobić podatnik? Podatnik może w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia:

 1. wycofać wniosek o zawarcie porozumienia,
 2. zmienić wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego na wniosek o zawarcie porozumienia jednostronnego,
 3. zmienić wniosek o zawarcie porozumienia wielostronnego na wniosek o zawarcie porozumienia dwustronnego pod warunkiem, że tylko jeden zagraniczny organ podatkowy wyraża na to zgodę.

Już w trakcie postępowania organ podatkowy może stwierdzić, że przedstawione przez podatnika warunki różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, lub też istnieją inne przeszkody, które uniemożliwiają przyjęcie proponowanej metody. Organ ma obowiązek zawiadomić podatnika o takich przeszkodach.

Długość postępowania w sprawie zawarcia porozumienia zależne jest od rodzaju zawieranego porozumienia:

 1. porozumienia jednostronne – 6 miesięcy,
 2. porozumienia dwustronne – rok,
 3. porozumienia wielostronne – 18 miesięcy.

Kiedy organ nie wydaje decyzji w sprawie ustalenia cen transakcyjnych?

Organ nie wydaje decyzji w sprawie ustalenia cen transakcyjnych w kliku przypadkach transakcji:

 1. zakończonych przed dniem złożenia wniosku o wydanie porozumienia,
 2. rozpoczętych przed dniem złożenia wniosku o wydanie porozumienia, a które w dniu złożenia wniosku są objęte postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową, kontrolą celno-skarbową lub postępowaniem przed sądem administracyjnym.

Termin obowiązywania decyzji

Decyzja o zawarciu porozumienia wydawana jest tyko na określony czas. Termin obowiązywania tej decyzji nie może być dłuższy niż 5 lat.

Decyzja może być odnawiana na kolejne okresy, które również nie mogą być dłuższe niż 5 lat. Podatnik może złożyć wniosek o odnowienie decyzji, jeżeli okoliczności jej wydania nie uległy istotnej zmianie. Taki wniosek składany jest nie później niż na 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania decyzji. Odnowienie decyzji również stanowi decyzji.

Czy organ podatkowy może zmienić albo uchylić decyzję?

Organ podatkowy może zmienić albo uchylić decyzję przed upływem okresu jej obowiązywania w przypadku zmiany stosunków gospodarczych powodujących rażącą nieadekwatność wyboru metody ustalania ceny transakcyjnej lub zmiany istotnych warunków.

Zamiana lub uchylenie decyzji następuje zarówno z urzędu, jak i na wniosek strony.

Kiedy decyzja wygasa?

Decyzja w sprawie porozumienia wygasa w przypadku niestosowania się przez podatnika do jej postanowień, metody ustalania cen transakcyjnych lub też w przypadku niespełnienia jej istotnych warunków. W takiej sytuacji organ z urzędu stwierdza wygaśnięcie tej decyzji.

Opłata od wniosku o wydanie decyzji

Wniosek o zawarcie porozumienia podlega opłacie wpłacanej przez podatnika na rachunek organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wysokość opłaty stanowi 1% wartości transakcji będącej przedmiotem porozumienia, jednakże musi mieścić się w następujących granicach:

 1. porozumienia jednostronne:
  1. dotyczące wyłącznie podmiotów krajowych: 5.000zł – 50.000zł;
  2. dotyczące podmiotu zagranicznego: 20.000zł – 100.000zł;
 2. porozumienie dwustronne: 50.000zł – 200.000zł;
 3. porozumienie wielostronne: 50.000zł – 200.000zł.

W przypadku wniosku o odnowienie decyzji, opłata od wniosku stanowi odpowiednio połowę wysokości opłaty od wniosku pierwotnego.

Marta Chorzępa-Starosta