Projekt nowelizacji przepisów dotyczących cen transferowych 2019 r.23 lipca 2018

16 lipca 2018 r. Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji publicznych projekt nowelizacji ustaw podatkowych w zakresie cen transferowych

Cele nowelizacji przepisów o cenach transferowych

Proponowane zmiany (o których dowiesz się więcej poniżej) mają na celu uproszczenie przepisów podatkowych, a także zmniejszenie obciążeń dla małych i średnich przedsiębiorców. Projekt dąży także do uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie podatków dochodowych płaconych przez duże międzynarodowe przedsiębiorstwa.

Projekt dotyczy nie tylko zmiany przepisów, ale również doprecyzowuje pojęcia zasady ceny rynkowej, podmiotów powiązanych czy korekty cen transferowych.

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych od 2019 r.

Autorzy projektu proponują następujące zmiany:

Zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych

Podniesione zostaną progi dotyczące obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, co wpłynie na zmniejszenie obowiązków dla niektórych podatników.

Obecnie do sporządzenia dokumentacji cen transferowych zobowiązany jest podatnik, którego przychody lub koszty w roku podatkowym przekraczają równowartość 2 mln euro. Na skutek nowelizacji mechanizm określania progów będzie opierał się wyłącznie na kryterium wartości transakcji. Nowe progi wyniosą:

  • 10 mln zł dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych, środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji;
  • 2 mln zł dla transakcji zakupu/sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych, usług, korzystania/udostępnienia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji

Wydłużenie terminów

Wydłuży się termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych (master file) będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne

W zaproponowanej nowelizacji pojawia się możliwość realizacji obowiązku posiadania dokumentacji grupowej poprzez bezpośrednie wykorzystanie dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Oznacza to, że podatnicy, którzy otrzymają taką dokumentację z grupy, nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie (czy tłumaczenia na język polski). Ponadto wprowadzone zostaną dwa nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz transakcje kontrolowane, których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego.

Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych za standardami OECD

Zmianie ulegną elementy dokumentacji lokalnej i grupowej, tak aby odzwierciedlały wymogi wynikające z wytycznych OECD. Zgodnie z nowymi regulacjami, dokumentacja lokalna będzie zawierać opis podmiotu powiązanego, opis transakcji, analizę cen transferowych oraz informacje finansowe. Z kolei dokumentacja grupowa będzie zawierać opis grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy podmiotów powiązanych, opis istotnych transakcji finansowych grupy podmiotów powiązanych oraz informacje finansowe i podatkowe grupy podmiotów powiązanych.

Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń

Wprowadzone zostaną uproszczone rozwiązania (tzw. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Rozwiązanie to zapewni podatnikom ochronę przed zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy, z drugiej strony w dużym stopniu zwalnia podatnika z obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie. Uproszczone rozwiązania są przewidziane dla dwóch typów transakcji: pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.

Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej

Obecnie organy kontroli skarbowej mogą korzystać wyłącznie z metod kalkulacji cen transferowych wskazanych w rozporządzeniu. Wskutek nowelizacji, w uzasadnionych przypadkach możliwe będzie zastosowanie przez organ innych metod określania przychodów lub kosztów podatnika z transakcji kontrolowanych. Umożliwi to organom podatkowym bardziej efektywną weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.

Warunki stosowania korekty cen transferowych

Projekt nowelizacji przewiduje także wprowadzenie nowej reguły, w myśl której korekta cen transferowych będzie stanowiła odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i będzie ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile zostaną spełnione warunki wskazane w przepisie.

Doprecyzowanie niektórych instrumentów weryfikacji cen transferowych

Organy podatkowe nabędą uprawnienie do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta lub zostałaby zawarta inna transakcja.

Nowoczesne raportowanie cen transferowych

Obowiązek składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP zostanie zastąpiony prostszym raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.

Ujednolicenie pojęć i definicji

Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostaną umieszczone w jednym nowym rozdziale. Jednocześnie w celu ograniczenia występujących dotychczas sporów interpretacyjnych wprowadzone zostanie ok. 10 kluczowych definicji legalnych, które będą dotyczyły m.in. pojęcia transakcji, podmiotów powiązanych czy transakcji kontrolowanej.

Podsumowanie projektu zmian przepisów dotyczących cen transferowych

Ministerstwo zawarło w projekcie wiele pozytywnych z punktu widzenia podatnika zmian. Należy mieć jednak na uwadze, że projekt znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych. Niewykluczone, że przedstawione w nim propozycje będą modyfikowane, o czym będziemy informować na bieżąco.

Z omawianym projektem możesz zapoznać się na stronie Ministerstwa.

Michał Markiewicz
Dominika Jaszczyk