TPR – o czym warto wiedzieć? Rozwiewamy istotne wątpliwości!7 października 2020

W związku z opublikowanymi pytaniami i odpowiedziami w zakresie poprawnego wypełnienia TPR wybraliśmy spośród ponad 100 zagadnień te, które szczególnie powinny zwrócić uwagę podmiotu zobligowanego do złożenia TPR!

TPR – jak wypełnić?

O publikacji przez Ministerstwo Finansów zagadnień związanych z instrukcją dotyczącą wypełnienia TPR-C i TPR-P pisaliśmy w artykule TPR informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi.

Poniżej mogą zapoznać się Państwo z niektórymi z nich.

Czy w przypadku gdy podmiot realizował w 2019 r. Transakcje kontrolowane, których wartość nie przekroczyła progów dokumentacyjnych i podmiot ten nie miał obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, jest on zobowiązany do złożenia Informacji TPR za 2019 r.?

„Nie, podmiot ten nie ma takiego obowiązku. Obowiązek w  zakresie sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych powstaje, jeśli wartość Transakcji kontrolowanej o  charakterze jednorodnym przekracza progi dokumentacyjne. Jeżeli progi te nie zostały przekroczone, to obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej nie powstanie. Tym samym nie zostanie spełniony warunek z art. 11t ust. 1 pkt 1 Ustawy i w konsekwencji nie powstanie obowiązek złożenia Informacji TPR.”

Czy w Informacji TPR należy wykazać również transakcje, które zostały zawarte w latach wcześniejszych, a w roku 2019 są kontynuowane (np. pożyczkę wydaną w 2018 r., a spłacaną w 2019 r.)?

„Tak. W Informacji TPR należy wykazać wszystkie Transakcje kontrolowane (w tym kontynuowane) objęte obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (jeśli nie są one zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 11n pkt 2-9 Ustawy) oraz tzw. „transakcje krajowe”

Kto i w jakim zakresie składa Informację TPR, jeśli w trakcie roku nastąpiła zmiana formy prawnej spółki?

„Jeżeli na skutek zmiany formy prawnej, przed upływem przyjętego przez spółkę roku podatkowego, nastąpi zamknięcie ksiąg rachunkowych, dzień ich zamknięcia jest również ostatnim dniem tego roku podatkowego. W konsekwencji, za okres do momentu zmiany formy prawnej (czyli za skrócony rok podatkowy) spółka zo­bowiązana będzie złożyć Informację TPR, w terminie 9 miesięcy po zakończeniu skróconego roku podatkowego3 . W  przypadku zmiany formy prawnej spółki bez zamykania ksiąg spółka składa Informację TPR za cały rok podatkowy, ujmując w niej zarówno Transakcje kontrolowane realizowane przed zmianą, jak i po zmianie formy prawnej. W takim przypadku w polu Nazwa podmiotu należy podać formę prawną na koniec okresu, za jaki składana jest Informacja TPR.”

Kto składa Informację TPR w przypadku spółki komandytowej (spółki niemającej osobowości prawnej)?

„W  odniesieniu do spółek komandytowych, tj. spółek niemających osobowości prawnej, zgodnie z art. 11t ust. 5 Ustawy obowiązek złożenia Informacji TPR spo­czywa na wyznaczonym wspólniku. Przy czym wyznaczenie wspólnika w tym za­- kresie nie zwalnia pozostałych wspólników z  odpowiedzialności za niezłożenie Informacji TPR. W przypadku spółek komandytowych, tj. spółek niemających osobowości praw­nej, w sekcji B formularza należy wskazać dane wspólnika wyznaczonego do zło­żenia Informacji TPR, a w sekcji C – dane spółki niemającej osobowości prawnej, dla której jest składana Informacja TPR.”

Czy wskazanie w Informacji TPR, że cena transferowa w danej Transakcji kontrolowanej nie mieści się w przedziale wynikającym z analizy porównawczej, oznacza automatycznie, że jej warunki nie są rynkowe?

„Jeśli cena transferowa została ustalona na poziomie wykraczającym poza przedział wynikający z przeprowadzonej analizy porównawczej, nie musi to automatycznie oznaczać, że warunki transakcji nie są zgodne z warunkami, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane. Przykładowo mniej korzystne warunki ustalone w ramach jednej transakcji mogły zostać bowiem skompensowane z warunkami bardziej korzystnymi w innej transakcji (tzw. kompensata korzyści). Wpływ na realizację ceny transferowej na poziomie odbiegającym od poziomu założonego mogły mieć też inne uwarunkowania mikro- lub makroekonomiczne na rynku. Informacja TPR zawiera Sekcję F Dodatkowe informacje, w której zamieścić można komentarze i wyjaśnienia do danych zawartych w innych sekcjach formularza. W opisanym przypadku w sekcji tej można zawrzeć stosowne wyjaśnienia.” 

Czy w Informacji TPR należy wykazywać podziały spółek, połączenia spółek, podwyższenia lub obniżenia kapitału?

„Odpowiedź zależy każdorazowo od kwalifikacji wskazanych zdarzeń jako transakcji kontrolowanych. Wskazane zdarzenia mogą stanowić w szczególności restrukturyzację, o której mowa w § 2 pkt 1 Rozporządzenia TP. Jeżeli wskazane w pytaniu zdarzenia stanowią odrębne Transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym i tak zostały zaprezentowane w dokumentacji lokalnej lub jeżeli stanowią one tzw. „transakcje krajowe” zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego na podstawie art. 11n pkt 1 Ustawy, to należy je wykazać w Informacji TPR.” 

Warto zaznaczyć, że MF wskazało jakie transakcje podlegają obowiązkom dokumentacyjnym (nie wchodzi w ich zakres np. dywidenda o czym pisaliśmy w artykule Dokumentacja cen transferowych a wypłata dywidendy na rzecz podmiotu powiązanego).

Do której kategorii należy przyporządkować transakcje takie jak umowy spółki osobowej czy umowy o podziale kosztów, dla których w Informacji TPR brak jest kategorii dedykowanych?

„Jeśli w Informacji TPR brak jest kategorii odzwierciedlającej przedmiot danej trans­akcji, należy transakcję tę wykazać w kategoriach otwartych, tj. 1506 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej, wiążąca się z uzyskaniem przychodu lub 2506 Inna transakcja kontrolowana niewymieniona wcześniej, wiążąca się z poniesieniem kosztu.”

Jak w Informacji TPR należy ująć refaktury?

„Kategorie 1503 i 2503 nie służą do połączenia wszystkich Transakcji kontrolowanych stanowiących refaktury (jako jedna transakcja kontrolowana). Przykładowo, jeśli podmiot otrzymał refaktury dotyczące zakupu urządzeń, usług prawnych, kosztów ubezpieczeń i usług transportu od różnych lub od tego samego Podmiotu powiązanego, to nie powinien agregować tych refaktur i wykazywać ich łącznie w pozycji 2503, o ile refakturowane pozycje nie stanowią Transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.”

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi i kolejne wątpliwości wypełnienie TPR może być wyzwaniem dla podatników. Pomimo przedłużonego terminu mogą pojawić się w tym zakresie duże problemy – warto skonsultować je ze swoim doradcą. Zapraszamy do kontaktu!

Dominika Jaszczyk