Umowy pożyczki a dokumentacja cen transferowych13 lipca 2017

Umowy pożyczki również podlegają obowiązkom dokumentacyjnym cen transferowych!

Sprawdzając w jakim zakresie należy przygotować dokumentację cen transferowych podatnicy często zastanawiają się czy z punku widzenia progów kwotowych należy brać pod uwagę tylko kwotę odsetek czy też całą wartość pożyczki (uwzględniającą również kwotę główną). W orzecznictwie organów podatkowych i sądów administracyjnych dominuje podejście zgodnie, z którym jako wartość transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych należy uwzględnić zarówno wartość pożyczki, jak i kwotę odsetek od pożyczki.

Spór interpretacyjny rozstrzygnięty przez WSA

Przykładem takiego stanowiska jest interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22.12.2015 r. sygn. IPPB6/4510-353/15-2/TO oraz wyrok WSA w Poznaniu z 5.04.2017 r. sygn. III SA/Wa 1142/16.  We wniosku o interpretację podatnik porównywał umowę pożyczki do umowy najmu  i wskazywał, że nie ma wątpliwości, że jako wartość transakcji z punktu widzenia dokumentacji transakcji powiązanych należy brać pod uwagę wyłącznie wartość umówionego czynszu, jaki najemca zobowiązany jest płacić na rzecz wynajmującego, a nie  wartość czynszu zsumowaną z wartością rynkową wynajmowanej rzeczy. Analogiczne rozumowanie należy wiec przyjąć w przypadku umowy pożyczki. Wynagrodzeniem za udostępnienie kapitału są odsetki a nie kwota główna pożyczki, która ma charakter zwrotny. Dodatkowo można też wskazać, że skoro zarówno udzielenie jak i spłacenie kwoty głównej umowy pożyczki jest zdarzeniem neutralnym podatkowo to w celu ustalenia wartości transakcji trzeba uwzględnić tylko odsetki (oraz ewentualnie inne formy wynagrodzenia za udzielenie pożyczki jak np. prowizje).

Dokumentacja cen transferowych obowiązkowa ze względu na kwotę główną pożyczki

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie zgodził się z argumentacją wnioskodawcy i swojej interpretacji uznał, że jako wartość transakcji dla celów dokumentacji cen transferowych należy uwzględnić zarówno wartość pożyczki, jak i kwotę odsetek od pożyczki. WSA w Warszawie przyznał rację organowi podatkowemu i oddalił skargę na interpretację. W uzasadnieniu wskazano, że istota analizowanej transakcji leży w kwocie udzielonej pożyczki. Odsetki są natomiast kwestią wtórną wynikającą z kwoty głównej pożyczki.

Podsumowanie

Analizowana interpretacja i wyrok wpisują się w aktualne podejście organów podatkowych by przepisy w zakresie cen transferowych (zwłaszcza w zakresie obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych) interpretować maksymalnie szeroko. Orzecznictwo sugeruje również, że przy przygotowywaniu dokumentacji cen transferowych dotyczących umów pożyczek należy skupić się nie tylko na cenie za świadczenie (np. na odsetkach) ale uwzględnić całokształt ustaleń biznesowych między stronami.

Wojciech Kaptur