Nowy wzór oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowychSierpień 27, 2018

W oświadczeniu o posiadaniu dokumentacji podatkowej należy uwzględnić nowe terminy wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów!

Termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych

15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, zgodnie z którym zostały wydłużone terminy na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, oraz na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji i sprawozdania CIT‑TP/PIT‑TP. Zgodnie z nowymi regulacjami podatnicy mają na to czas do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Oświadczenie o posiadaniu dokumentacji cen transferowych za 2017 r. należy złożyć do 1 października 2018 r.! Jest to termin ostateczny dla podatników, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym.

Więcej na ten temat możesz przeczytać w artykule Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych został odroczony

Do kiedy należy złożyć oświadczenie?

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku  z powyższym, muszą złożyć oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych do końca września roku następnego po roku, w którym zawierane były transakcje. Dotyczy to również osób prawnych, których rok podatkowy jest zbieżny z rokiem kalendarzowym.

Oznacza to, że termin na złożenie oświadczenia o posiadaniu obowiązkowej dokumentacji cen transferowych mija 1 października 2018 r. (ustawowy termin 30 września to niedziela).

W przypadku spółek osobowych to wspólnicy są zobowiązani do złożenia oświadczenia. Dla każdego z nich należy zatem osobno ustalać termin.

Oświadczenie do US – kto podpisuje?

Osobą zobowiązaną do podpisania oświadczenia jest podatnik. W zależności od jego rodzaju, oświadczenie podpisują inne osoby.

  • przy indywidualnej działalności gospodarczej – osoba prowadząca działalność gospodarczą
  • przy spółce jawnej lub spółce cywilnej – wspólnicy spółki,
  • przy spółce partnerskiej – wspólnicy spółki albo zarząd,
  • przy spółce komandytowej – wspólnicy spółki,
  • komandytowo-akcyjnej – komplementariusze (SKA),
  • przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej – zarząd zgodnie z reprezentacją,
  • w przypadku likwidowanej spółki – likwidator,
  • w przypadku spółki w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – syndyk lub zarządca.

Pamiętaj!
Oświadczenia o posiadaniu dokumentacji cen transferowych nie może złożyć pełnomocnik podatnika! Więcej na ten temat w artykule Czy pełnomocnik może podpisać oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej?

Wzór oświadczenia dokumentacja cen transferowych

W związku z odroczonym terminem na sporządzenie dokumentacji podatkowej należy zmienić treść oświadczenia składanego do urzędu skarbowego (wskazywaliśmy wzór w poprzednim artykule). Wynika to z faktu, że podatnicy w nowym terminie do złożenia oświadczenia będą już dysponowali zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym.

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór, w którym zostały uwzględnione aktualnie obowiązujące terminy:

……miejscowość……., dnia …………….

podatnik:

firma spółki/imię i nazwisko
adres
kod pocztowy, miasto
NIP: ……………………..………….

…………………………………………………

dane urzędu skarbowego
zgodnie z właściwością podatnika

 

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

 

Działając jako podatnik/jako osoba/y reprezentująca/ce podatnika oświadczam/y, że została sporządzona dokumentacja podatkowa, o której mowa w art. 25a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obejmująca wszystkie transakcje i zdarzenia jednego rodzaju w stosunku do których wystąpił obowiązek dokumentacyjny w …(rok)… roku.

 

…………podpis/y…………

imię i nazwisko / imiona i nazwiska

[prezes zarządu, członek zarządu, wspólnik, prowadzący działalność gospodarczą, komplementariusz]

 

Paweł Malewski