Strata podatkowa a zwolnienie ze sporządzania dokumentacji cen transferowych21 lutego 2020

Jeżeli żaden z krajowych podmiotów powiązanych będących stroną transakcji nie poniósł straty podatkowej ze źródła przychodów, do którego zalicza się daną transakcję, to transakcja ta będzie mogła podlegać zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Zwolnienie z dokumentowania transakcji dla krajowych podmiotów powiązanych

Ustawy o podatku dochodowym przewidują zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla podmiotów, które posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, a ponadto w danym roku podatkowym:

  • nie korzystały ze zwolnień podmiotowych w podatkach dochodowych;
  • nie korzystały ze zwolnień dla działalności gospodarczych prowadzonych w specjalnych strefach ekonomicznych lub objętych decyzją o wsparciu na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji;
  • nie poniosły straty podatkowej.

Nieprecyzyjność warunku dotyczącego straty podatkowej powoduje wątpliwości, które dotyczą sytuacji poniesienia przez co najmniej jeden z podmiotów powiązanych straty podatkowej ze źródła innego niż to, do którego zalicza się dokonaną transakcję. Powstaje wówczas pytanie, czy takim przypadku podmioty powiązane wciąż mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych?

Źródło przychodu a zwolnienie z dokumentowania cen transferowych

Spełnienie warunku dotyczącego straty podatkowej należy ustalać w oparciu o poszczególne źródło przychodów, do którego zalicza się transakcję podlegającą obowiązkowi dokumentacyjnemu. Strata podatkowa z jednego źródła nie wpływa więc na zwolnienie z dokumentowania transakcji kwalifikowanej do innego źródła.

Oznacza to, że warunek odnoszący się do straty podatkowej pozostaje w danym roku spełniony, gdy żaden z podmiotów powiązanych biorących udział w transakcji nie poniósł straty ze źródła przychodów, do którego zalicza się tę transakcję. Zakładając, że spełnione zostały pozostałe warunki zwolnienia dla podmiotów krajowych, transakcja ta nie będzie podlegać obowiązkowi dokumentowania.

Przykład:

Spółka X S.A. w 2019 r. dokonała transakcji towarowej z podmiotem powiązanym – spółką Y sp. z o.o. Wartość transakcji netto przekroczyła próg 10 milionów złotych. Obie spółki posiadają siedziby na terytorium Polski oraz nie korzystały z żadnych zwolnień podmiotowych lub przedmiotowych w podatkach dochodowych. X S.A. nie wykazała w roku 2019 straty podatkowej w żadnym ze źródeł CIT. Y sp. z o.o. wykazała natomiast stratę ze źródła zyski kapitałowe.

Przykładowa transakcja nie będzie podlegać obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych mimo poniesienia przez Y sp. z o.o. straty podatkowej, gdyż  pochodzi ona ze źródła zyski kapitałowe, a transakcja towarowa zalicza się do innego ze źródeł – pozostałych przychodów.

Powyższe podejście potwierdzane jest przez organy podatkowe, przykładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 3 stycznia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.481.2019.1.IZ.

Szymon Mamajek
Dominika Jaszczyk