Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych5 października 2020

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy mają obowiązek elektronicznego złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Dla podatników, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym, termin złożenia oświadczenia za 2019 rok mija 30 września 2020 r.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Z uwagi na możliwość niestosowania przepisów obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. dla transakcji dokonanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. (w przypadku roku obrotowego zgodnego z kalendarzowym – dla transakcji dokonanych w 2018 r.) wielu podatników pierwsze oświadczenie w nowej formie złoży dopiero w 2020 r.

Oświadczenie omawiane w niniejszym artykule dotyczy transakcji dokonywanych od 2019 r., których obowiązki dokumentacyjne określane są na podstawie znowelizowanych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

NOWY TERMIN NA ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA

Termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych na podstawie nowelizacji TARCZA 4.0 został przedłużony:
•    do 31 grudnia 2020 r. – jeżeli termin na jego złożenie upływał od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.,
•    o 3 miesiące – jeżeli termin ten upływa od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W tym samym terminie należy sporządzić informację o cenach transferowych TPR-C/TPR-P, o czym pisaliśmy w artykule TPR – kto i do kiedy informuje o cenach transferowych za 2019 r.? Kolejne zmiany.

Oświadczenie do US – kto podpisuje?

Osobą zobowiązaną do podpisania oświadczenia za pomocą podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego jest podatnik. Zgodnie z art. 11m ust. 3 ustawy o CIT oraz art. 23y ust. 3 ustawy o PIT, oświadczenie podpisuje kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję. Funkcję podaje się w treści oświadczenia.

W zależności od rodzaju podatnika, oświadczenie podpisują inne osoby:

  • przy indywidualnej działalności gospodarczej – osoba prowadząca działalność gospodarczą
  • przy spółce jawnej lub spółce cywilnej – wspólnicy spółki,
  • przy spółce partnerskiej – wspólnicy spółki albo zarząd,
  • przy spółce komandytowej – wspólnicy spółki, który pełnią funkcję kierownika jednostki (czyli komplementariusz/e, ew. zarząd komplementariusza w przypadku sp. z o.o. sp. k.),
  • komandytowo-akcyjnej – komplementariusze,
  • przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej – zarząd zgodnie z reprezentacją,
  • w przypadku likwidowanej spółki – likwidator,
  • w przypadku spółki w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – syndyk lub zarządca.

Oświadczenia nie może podpisać pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy podatnika. Brak takiej możliwości wynika bezpośrednio ze znowelizowanych art. 11m ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT/ art. 23y ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT.

Oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji podatkowej – zakres odpowiedzialności

W oświadczeniu o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., podmiot powiązany oświadcza nie tylko, że sporządził dokumentację cen transferowych, ale również zapewnia, że ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych dokumentacją zostały ustalane na warunkach rynkowych, czyli takich jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Jest to istotna zmiana w stosunku do oświadczeń składanych w poprzednich latach.

Złożenie nieprawidłowego oświadczenia lub zaniechanie jego złożenia podlega odpowiedzialności karno-skarbowej. Sankcje za tego typu czyny mogą sięgać 720 stawek dziennych, co w 2020 r. oznacza odpowiedzialność do wysokości 21 mln zł.

Rozszerzony zakres odpowiedzialności kierownika jednostki podpisującego oświadczenie jest istotny również z punktu widzenia zmian w raportowaniu o cenach transferowych (większy zakres i szczegółowość informacji). Więcej na temat obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych przeczytasz w artykule TPR – następca formularzy PIT/CIT-TP.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej – forma złożenia

Oświadczenie składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Bez względu na sposób podpisania (podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym) oświadczenie należy wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej właściwego urzędu skarbowego, przy użyciu opcji „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”/”Inne pismo”.

Oświadczenie o przygotowaniu lokalnej dokumentacji cen transferowych – wzór

 

AKTUALIZACJA:

Ministerstwo Finansów opublikowało 5 października 2020 r. dodatkowe wyjaśnienia w zakresie oświadczenia o cenach transferowych. Można się z nimi zapoznać TUTAJ.

 

Na podstawie wyjaśnień Ministerstwa Finansów z dnia 18 lipca 2019 r. dotyczących przygotowywania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych przygotowaliśmy przykładowy wzór do wykorzystania:

……miejscowość., dnia …………….

podatnik:

firma spółki/imię i nazwisko
adres
kod pocztowy, miasto
NIP: ……………………..………….

dane urzędu skarbowego
zgodnie z właściwością podatnika

………………………………………………….

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Działając jako podatnik/jako osoba/y reprezentująca/ce podatnika pełniąca funkcję …………… oświadczam/y, że została sporządzona dokumentacja cen transferowych za rok podatkowy 2019, o której mowa w art. 23w/art.23za ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych /art.11k/11o ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (zgodnie z art. 23w updof i art. 11k updop).

Dodatkowo oświadczam/y, że ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 23za ust. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/11o ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i objętych dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 …….imię i nazwisko / imiona i nazwiska…….
[prezes zarządu, członek zarządu, wspólnik, prowadzący działalność gospodarczą, komplementariusz]

 

Jesteś zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2019 r.? Zastanawiasz się w jaki sposób ustalić rynkową wartość realizowanych transakcji? Nie czekaj! Skontaktuj się ze Specjalistami i zapoznaj z naszą ofertą.

Paulina Machińska