Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r.

Podatnicy, którzy mają obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, są zobowiązani do elektronicznego złożenia oświadczenie o jej sporządzeniu. Dla podmiotów powiązanych, których rok podatkowy jest rokiem kalendarzowym, termin złożenia oświadczenia za 2020 r. upływa 31 grudnia 2021 r.

Oświadczenie o cenach transferowych 2020 r. – termin

Na podstawie tzw. Tarczy 4.0, termin na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych został wydłużony:

 • do 31 grudnia 2021 r. – gdy ustawowy termin na jego złożenie upływał od 31 marca 2020 r. do 30 września 2020 r.,
 • o 3 miesiące – gdy ustawowy termin upływał od 1 października 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

W tym samym terminie należy sporządzić informację o cenach transferowych TPR-C/TPR-P. Więcej na temat informacji TPR przeczytasz w artykule TPR – o czym warto wiedzieć?

Oświadczenie o dokumentacji cen transferowych – kto podpisuje?

Obowiązek oświadczenia o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych spoczywa na podmiocie powiązanym.

Zasadniczo oświadczenie podpisuje za pomocą podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego kierownik jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, podając pełnioną przez siebie funkcję.

Kierownikiem jednostki uprawnionym do podpisania oświadczenia jest:

 • przy indywidualnej działalności gospodarczej – osoba fizyczna prowadząca tę działalność gospodarczą,
 • przy spółce jawnej lub spółce cywilnej – wspólnicy spółki,
 • przy spółce partnerskiej – wspólnicy spółki albo zarząd,
 • przy spółce komandytowej – komplementariusze (ew. zarząd komplementariusza w przypadku spółki z o.o. sp. k.),
 • przy spółce komandytowo-akcyjnej – komplementariusze,
 • przy spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej – zarząd zgodnie z reprezentacją,
 • w przypadku likwidowanej spółki – likwidator,
 • w przypadku spółki w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego – syndyk lub zarządca.

Uwaga! Ze względu na obowiązujące w 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii COVID-19, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za 2020 r. może zostać podpisane przez:

 • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych.

Oświadczenia w żadnym przypadku nie może podpisać pełnomocnik.

Oświadczenie o przygotowaniu lokalnej dokumentacji podatkowej – ryzyko i odpowiedzialność

W oświadczeniu o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych podmiot powiązany oświadcza nie tylko, że sporządził dokumentację podatkową, ale również zapewnia, że ceny transferowe zostały ustalane na warunkach rynkowych, czyli takich jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Złożenie nieprawidłowego oświadczenia lub niedopełnienie obowiązku jego złożenia podlega odpowiedzialności karno-skarbowej. Sankcje za tego typu czyny mogą sięgać 720 stawek dziennych, co w 2021 r. oznacza odpowiedzialność do wysokości ok. 26 mln zł.

Oświadczenie ceny transferowe ePUAP

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Bez względu na sposób podpisania (podpisem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub podpisem osobistym) oświadczenie należy wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej właściwego urzędu skarbowego, przy użyciu opcji „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (”Inne pismo”). Podpisane oświadczenie powinno stanowić załącznik do pisma ogólnego.

Oświadczenie o przygotowaniu dokumentacji cen transferowych za 2020 – wzór

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów dnia 23 grudnia 2020 r.

miejscowość, data

podatnik:

firma spółki/imię i nazwisko
adres
kod pocztowy, miasto
NIP

dane urzędu skarbowego
zgodnie z właściwością podatnika

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych

Działając jako podatnik/jako osoba/y reprezentująca/ce podatnika pełniąca funkcję …………… oświadczam/y, że została sporządzona dokumentacja cen transferowych za rok podatkowy 2020, o której mowa w art. 23w/art.23za ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / art.11k/11o ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane (zgodnie z art. 23w updof i art. 11k updop).

Dodatkowo oświadczam/y, że ceny transferowe w zakresie należności i umów wskazanych w art. 23za ust. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych / 11o ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i objętych dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane, z których żaden nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 

…….imię i nazwisko / imiona i nazwiska…….
[prezes zarządu, członek zarządu, wspólnik, prowadzący działalność gospodarczą, komplementariusz]

 

Ostatnie oświadczenie o cenach transferowych – Polski Ład

Projekt Polskiego Ładu przewiduje umieszczenie oświadczenia w informacji o cenach transferowych TPR, zatem oświadczenie składane w 2021 r. jest prawdopodobnie ostatnim oświadczeniem składanym w formie odrębnego dokumentu.

Więcej na temat zmian planowanych w ramach Polskiego Ładu przeczytasz w artykule Polski Ład a planowane zmiany w przepisach o cenach transferowych

Masz wątpliwości w jaki sposób ustalić rynkową wartość realizowanych transakcji? Zastanawiasz się czy jesteś zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych za 2020 r.? Nie zwlekaj! Skontaktuj się ze specjalistami! 

Paulina Mikołajczak