Podmioty powiązane – czyli jakie?2 maja 2017

Podmioty powiązane sporządzają dokumentację cen transferowych. Pojęcie to jest więc bardzo istotne dla określenia obowiązków w zakresie dokumentacji. Warto się więc z nim szczegółowo zapoznać!

Podmioty powiązane w ustawach o podatku dochodowym

Definicja podmiotów powiązanych  jest wskazana wprost w ustawach podatkowych, w ustawie o PIT oraz w ustawie o CIT. Ma swoje źródło w ustawach międzynarodowych. Aby mówić o podmiotach powiązanych należy zbadać ich powiązania kapitałowe, majątkowe oraz osobowe (w tym powiązania rodzinne).

Na gruncie ustaw o podatkach dochodowych za podmiot powiązany uznaje się podmiot:

  • biorący udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem lub w jego kontroli albo posiadający udział w kapitale tego innego podmiotu (udział bezpośrednio lub pośrednio nie mniejszy niż 25%);
  • w którym ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów (udział bezpośrednio lub pośrednio nie mniejszy niż 25%);
  • pomiędzy którym i innym podmiotem występują powiązania o charakterze rodzinnym (małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia) lub powiązanie takie zachodzi pomiędzy osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach;
  • pomiędzy którym i innym podmiotem występują powiązania wynikające ze stosunku pracy lub powiązania majątkowe lub pomiędzy podmiotem i osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Jeśli więc pomiot dokonuje transakcji, które przekraczają ustawowe limity (o czym szerzej możesz przeczytać w artykule Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych oraz Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych) oraz spełnione jest co najmniej jedno z wyżej wskazanych powiązań, to powstanie po stronie tych podmiotów obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Ustawodawca wskazał jednak wyłączenia od powyższej zasady z czym możesz zapoznać się w opracowaniu Podmioty wyłączone z obowiązku posiadania dokumentacji podatkowej

Jak zweryfikować swoje obowiązki dokumentacyjne?
SPRAWDŹ PRÓG RACHUNKOWY SZYBKO I SPRAWIE ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 1
PRÓG TRANSAKCYJNY W PROSTY SPOSÓB ZWERYFIKUJESZ ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 2

Dominika Jaszczyk