Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych7 września 2017

Od 2017 r. zmienił się zakres obowiązków związany z przygotowaniem dokumentacji cen transferowych. Przede wszystkim do ustaw wprowadzono dodatkowe limity – progi rachunkowe.

Jak zweryfikować swoje obowiązki dokumentacyjne?
SPRAWDŹ PRÓG RACHUNKOWY SZYBKO I SPRAWIE ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 1
PRÓG TRANSAKCYJNY W PROSTY SPOSÓB ZWERYFIKUJESZ ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 2

Limity w dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązują nowe wymogi dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych.

W przypadku dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi, powstanie obowiązku dokumentacyjnego zostało uzależnione od:

  1. wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów i
  2. istotności transakcji.

Sprawdź, czy osiągane przez Ciebie (lub Twoją spółkę niebędącą osobą prawną) przychody lub ponoszone koszty przekraczają próg wartościowy powodujący powstanie obowiązku w zakresie dokumentacji cen transferowych.

Progi rachunkowe a obowiązek dokumentacyjny

Jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnięte przez Ciebie przychody lub poniesione koszty, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, przekroczyły równowartość 2 000 000 euro, może powstać u Ciebie obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych.

W przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki niebędącej osobą prawną, wyżej wskazany limit należy obliczać dla tej spółki.

O tym, jaki kurs przyjąć dla przeliczenia równowartości euro, dowiesz się z artykułu Kurs euro w dokumentacji cen transferowych

Przychody i koszty w rozumieniu ustawy o rachunkowości

Wartości przychodów i kosztów ustalane są zgodnie z prowadzonymi księgami rachunkowymi.

Ustalając, czy próg w wysokości 2 000 000 euro, powodujący powstanie obowiązku dokumentacyjnego został osiągnięty, należy wziąć pod uwagę wszystkie przychody i wszystkie koszty związane z działalnością prowadzoną przez podatnika lub spółkę niebędącą osobą prawną.

Nie ma znaczenia, czy przychody te lub koszty są związane z typową działalnością gospodarczą, czy też są pozostałe przychody i koszty operacyjne lub finansowe – należy zsumować wszystkie zarachowane w księgach rachunkowych.

Progi rachunkowe ustala się oddzielnie

Warto zwrócić uwagę, że wymóg posiadania dokumentacji cen transferowych dla wskazanych wcześniej transakcji i zdarzeń powstaje wraz z przekroczeniem określonej wartości przychodów lub kosztów. Jeżeli ani suma osiągniętych w danym roku podatkowym przychodów, ani poniesionych kosztów, nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro, obowiązek dokumentacyjny nie powstanie, nawet jeżeli zsumowane ze sobą razem przychody i koszty przekroczą tę wartość.

Przekroczenie progów rachunkowych a dokumentacja cen transferowych

W przypadku przekroczenia wskazanych progów rachunkowych i dokonywania istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmowaniu w księgach zdarzeń, na które wpływ maja podmioty powiązane, powstaje obowiązek w zakresie posiadania dokumentacji cen transferowych.

Co ważne – obowiązek to odnosi się do kolejnych dwóch lat następujących po roku, w którym przekroczono progi rachunkowe.

Pamiętaj, że możesz być zobowiązany do posiadania dokumentacji cen transferowych nie tylko wtedy, gdy dokonujesz transakcji z podmiotem powiązanym. Więcej przeczytasz o tym w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Karolina Kroczak
Maria Ratajczyk