Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?6 września 2017

Obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych ciąży zarówno na podatnikach PIT jak i podatnikach CIT.

Znowelizowane przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadziły jednak istotne zmiany w zakresie powstawania obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych do transakcji i czynności dokonywanych od 2017 r.

Na podmioty, które pomimo ciążącego na nich obowiązku w zakresie dokumentacji cen transferowych, nie będą posiadały dokumentacji, mogą zostać nałożone różne kary i sankcje. Więcej dowiesz się z artykułu Dokumentacja cen transferowych – kary i sankcje

Podatnicy PIT i CIT a dokumentacja cen transferowych

Osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, a także osoby prawne, zobowiązane są do posiadana dokumentacji cen transferowych jeżeli spełniają przynajmniej jedną z podanych niżej przesłanek.

Dokonywanie transakcji z podmiotami powiązanymi

Podatnicy zobowiązani są do posiadania dokumentacji cen transferowych jeżeli:

  1. dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi, które to transakcje istotnie wpływają na wysokość ich dochodu lub straty, lub
  2. ujmują w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały narzucone bądź ustalone z podmiotami powiązanymi i jednocześnie mają istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty, lub
  3. zawierają z podmiotami powiązanymi umowę spółki niebędącej osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych wkładów przekracza równowartość 50 000 euro
  4. zawierają z podmiotami powiązanymi umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowę podobną, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy, przekracza równowartość 50 000 euro,

a ich przychody lub koszty, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły w przedostatnim roku podatkowym równowartość 2 000 000 euro.

Przychody i koszty, które należy wziąć pod uwagę ustalając limit obowiązujący do posiadania dokumentacji cen transferowych, wskazujemy w artykule Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych

SPRAWDŹ PRÓG RACHUNKOWY SZYBKO I SPRAWIE ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 1

Transakcje lub inne zdarzenia przeprowadzanie z innymi podmiotami

Obowiązkowemu posiadaniu dokumentacji cen transferowych podlegają również podatnicy, którzy:

  1. bezpośrednio lub pośrednio dokonują zapłaty należności na rzecz podmiotów, mających miejsce zamieszkania, siedzibę (bądź zarząd) na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową, a kwota, która została zapłacona lub która wynika z zawartej pomiędzy podmiotami umowy przekracza równowartość 20 000 euro;
  2. zawierają z takimi podmiotami

– umowę spółki niebędącej osobą prawną – w przypadku gdy równowartość wniesionych wkładów przekracza kwotę 20 000 euro

lub

– umowę wspólnego przedsięwzięcia bądź inną, podobną umowę, jeżeli wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia (określona w umowie lub przewidywana na dzień zawarcia umowy) przekracza równowartość 20 000 euro.

O sposobie w jaki ustalić równowartość wskazanych powyżej progów możesz przeczytać w artykule Kurs euro w dokumentacji cen transferowych

Spółki niebędące osobami prawnymi a obowiązek posiadania dokumentacji cen transferowych

Pomimo, że nie są podatnikami podatku dochodowego, do posiadania dokumentacji cen transferowych zobowiązane są także spółki niebędące osobami prawnymi. O warunkach, które powodują powstanie obowiązku dokumentacyjnego w takich spółkach, możesz przeczytać w artykule Dokumentacja cen transferowych w spółkach osobowych.

Nierezydenci a dokumentacja cen transferowych

Warto pamiętać, że obowiązek w zakresie posiadania dokumentacji cen transferowych dotyczy również nierezydentów, którzy prowadzą działalność gospodarczą poprzez położony w Polsce zakład.

Kto powinien posiadać dokumentację cen transferowych za rok 2016 i lata wcześniejsze?

O podmiotach zobowiązanych do posiadania dokumentacji cen transferowych za 2016 rok i lata wcześniejsze możesz przeczytać w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych do 2016 r. i lata wcześniejsze?

Maria Ratajczyk