Kurs euro w dokumentacji cen transferowych7 lipca 2017

Prawidłowy kurs euro jaki powinno się zastosować do przeliczania równowartości progów transakcyjnych i rachunkowych jest niezbędny do odpowiedniego stosowania przepisów o cenach transferowych.

Kurs euro a rok podatkowy

Dla określenia odpowiedniego kursu euro dla przeliczeń związanych z dokumentacją cen transferowych jest odpowiednie ustalenie roku podatkowego podmiotu powiązanego.

W zależności od tego jaki rok podatkowy dany podmiot przyjął, równowartości wskazanych w ustawie kwot mogą się od siebie różnić (czasem nawet znacznie).

Dokumentacja podatkowa i kurs euro

Przykład 1:

XYZ sp. z o.o. dokonywała w 2017 r. transakcji z podmiotem powiązanym. Rok obrotowy, jak i podatkowy wskazany w umowie spółki to rok kalendarzowy. Spółka chciałaby zbadać czy za 2017 r. będzie zobowiązana do dokumentowania transakcji z podmiotem powiązanym.

W pierwszej kolejności spółka weryfikuje swoje dane rachunkowe. Musi zbadać czy wartość jej przychodów lub kosztów w 2016 r. przekracza równowartość 2 mln euro.

O progach rachunkowych możesz przeczytać więcej w artykule Progi rachunkowe w dokumentacji cen transferowych

Istotne jest zastosowanie odpowiedniego kursu – w tym przypadku spółka weryfikuje średni kurs euro publikowany przez NBP w ostatnim dniu roboczym 2016 r. (jako kurs średni ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego rok, w którym dokonywana jest transakcja z podmiotem powiązanym), tj. 30 grudnia 2016 r.

Kurs średni NBP z 30 grudnia 2016 r. wyniósł 4,4240 zł, w związku z czym spółka przekroczy próg rachunkowy jeśli jej przychody lub koszty w 2016 r. przekroczyły wartość 8.848.000 zł.

Ostatnim etapem dla określenia obowiązków dokumentacyjnych jest weryfikacja progu transakcyjnego o którym piszemy w artykule Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych.

Przykład 2:

PRQ S.A. ma kalendarzowy rok obrotowy. W pierwszym półroczu 2017 r. spółka dokonywała transakcji ze spółką zależną (podmiotem powiązanym). Jaki kurs powinna przyjąć PRQ S.A., aby zbadać swoje obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych?

Zgodnie z przepisami pierwszym etapem weryfikacji w zakresie dokumentacji podatkowej jest ustalenie progów rachunkowych. Spółka ma obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych, gdy jej przychody lub koszty rachunkowe przekraczają równowartość 2 mln euro. W myśl przedstawionej zasady określenia odpowiedniego kursu euro, spółka powinna zastosować do przeliczenia limitów kurs z dnia 30.12.2016 r., tj. 4,4240 zł.

W związku w powyższym PRQ S.A. będzie zobowiązana zbadać limit transakcyjny, gdy wartość jej przychodów lub kosztów (w rozumieniu ustawy o rachunkowości) w 2017 r. przekroczy kwotę 8.848.000 zł.

Kurs euro a przesunięty rok obrotowy

Przykład 3:

Spółka ABC sp. z o.o. dokonała 3 sierpnia 2016 r. transakcji z podmiotem powiązanym. Jej rok podatkowy rozpoczyna się 1 sierpnia a kończy 31 lipca.

W związku z powyższym ostatnim dniem jej poprzedniego roku podatkowego jest 31 lipca 2016 r. (rozpoczęła swój rok podatkowy 1 sierpnia 2016 r. a zakończy go 31 lipca 2017 r., jej poprzedni rok podatkowy trwał od 1 sierpnia 2015 r. do 31 lipca 2016 r.). Nie jest to jednak ostatni dzień roboczy poprzedniego roku podatkowego – 31 lipca 2016 r. to niedziela. Ostatni dzień roboczy poprzedniego roku podatkowego spółki to 29 lipca 2016 r. i na ten dzień powinna ona ustalić kurs euro, który zastosuje przy przeliczaniu progów.

Zgodnie z publikowanymi danymi przez NBP kurs euro na 29 lipca 2016 r. wyniósł 4,3684 zł, tak więc progi rachunkowe zostaną przez spółkę przekroczone, jeśli jej przychody lub koszty w 2016 r., tj. roku w którym dokonuje transakcji z podmiotem powiązanym przekroczyły wartość 8.736.800 zł.

Jak zweryfikować swoje obowiązki dokumentacyjne?
SPRAWDŹ PRÓG RACHUNKOWY SZYBKO I SPRAWIE ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 1
PRÓG TRANSAKCYJNY W PROSTY SPOSÓB ZWERYFIKUJESZ ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 2

Dominika Widła