Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych2 maja 2017

Progi wartościowe transakcji są ostatnią daną, którą się bada dla ustalenia obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych. To po ich zbadaniu określamy obowiązki dokumentacyjne.

Jak zweryfikować swoje obowiązki dokumentacyjne?
SPRAWDŹ PRÓG RACHUNKOWY SZYBKO I SPRAWIE ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 1
PRÓG TRANSAKCYJNY W PROSTY SPOSÓB ZWERYFIKUJESZ ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 2

Progi wartościowe od 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych uzależniony jest od wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów przez podatnika w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli kwoty te przekroczą równowartość 2 mln euro, podatnik zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych.

Progi dokumentacyjne

Istotność transakcji lub zdarzeń zależy od wysokości osiąganych przez podatnika przychodów lub poniesionych kosztów w ujęciu rachunkowym:

  • w przypadku gdy przychody lub koszty podatnika mieszczą się w granicach od 2 mln euro do 20 mln euro – transakcjami istotnymi są te, których równowartość przekracza kwotę 50 tys. euro, powiększoną o 5 tys. euro za każdy 1 mln euro przychodów (kosztów) ponad kwotę 2 mln euro;
  • jeżeli podatnik osiąga przychody lub ponosi koszty w wysokości przekraczającej 20 mln euro, lecz nie więcej niż 100 mln euro – obowiązek dokumentacyjny będzie dotyczył tych transakcji, które przekraczają równowartość 140 tys. euro, powiększone o 45 tys. euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro;
  • transakcjami istotnymi dla podatników osiągających przychody lub koszty w wysokości przekraczającej równowartość 100 mln euro są te, które przekraczają kwotę stanowiącą równowartość 500 tys. euro.

Przykład 1:

ABC sp. z o.o. w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym dokonywała transakcji z podmiotem powiązanym, osiągnęła przychody w wysokości 5 mln euro. Zobowiązana jest więc do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, w których równowartość dokonywanych transakcji przekroczy w roku podatkowym kwotę 65 tys. euro (50 tys. euro  5 tys. euro  5 tys. euro  5 tys. euro).

Przykład 2:

Wspólnicy spółki osobowej, która w roku poprzedzającym dany rok podatkowy osiągnęła przychody w wysokości 59,9 mln euro, zobowiązani będą do sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji lub zdarzeń z podmiotami powiązanymi, których równowartość przekroczy w roku podatkowym kwotę 275 tys. euro (140 tys. euro  45 tys. euro  45 tys. euro  45 tys. euro).

Jakie podmioty uznawane są w myśl przepisów o podatkach dochodowych za podmioty powiązane? Dowiesz się więcej na ten temat w artykule Podmioty powiązane – czyli jakie?

Dominika Widła