Dokumentacja cen transferowych do 2016 r. i od 2017 r. – różnice7 września 2017

Wraz z początkiem 2016 r. do ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadzono szereg zmian w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Zmiany od 2017 r.

Zmieniła się definicja podmiotów powiązanych oraz wprowadzono nowe przesłanki, których spełnienie powoduje powstanie obowiązków dokumentacyjnych.

W przypadku dokonywania transakcji z podmiotami powiązanymi, dla zaistnienia obowiązków dokumentacyjnych nie jest wystarczające aby dany podmiot przeprowadzał transakcje o określonej wartości z podmiotami powiązanymi. Ważne jest, czy transakcje te są dla niego istotne. Z kolei sztywne progi wartościowe dotyczą wyłącznie transakcji i innych czynności, dokonywanych z podmiotem z „raju podatkowego”.

Ustawodawca wprowadził również maksymalny termin, w którym sporządzona powinna być dokumentacja cen transferowych – do dnia upływu terminu złożenia zeznania rocznego.

Jeżeli nie wiesz, czy w danym roku zobowiązany jesteś do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, możesz przeczytać o tym w artykule Kto zobowiązany jest do posiadania dokumentacji cen transferowych?

Jak zweryfikować swoje obowiązki dokumentacyjne?
SPRAWDŹ PRÓG RACHUNKOWY SZYBKO I SPRAWIE ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 1
PRÓG TRANSAKCYJNY W PROSTY SPOSÓB ZWERYFIKUJESZ ZA POMOCĄ NASZEGO WERYFIKATORA: KROK 2

Wielkość podatnika a dokumentacja cen transferowych         

Istotną zmianą w zakresie dokumentacji cen transferowych jest rozszerzenie elementów, jakie musi posiadać prawidłowo sporządzona dokumentacja. Ustawodawca wprowadził trójstopniowy kształt dokumentacji, uzależniając zakres obowiązków dokumentacyjnych od wysokości osiągniętych przychodów lub poniesionych kosztów przez dany podmiot.

Więcej o progach dokumentacyjnych w dokumentacji cen transferowych dowiesz się z artykułu Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych.

Dokumentacja cen transferowych na poziomie lokalnym – tzw. „Local file”

Wszystkie z podmiotów zobowiązanych do posiadania dokumentacji cen transferowych przygotowują dokumentację cen transferowych, zawierającą podstawowe elementy dokumentacji – tzw. „Local file”. Dokumentacja ta rozszerza dotychczasową listę elementów, jakie obowiązkowo znajdowały się w dokumentacji cen transferowych.

Analiza porównawcza w dokumentacji cen transferowych

Podmioty zobowiązane do posiadania dokumentacji cen transferowych, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym rok podatkowy, za który sporządzana jest dokumentacja, przekroczyły równowartość 10 000 000 euro, zobowiązane są do przeprowadzania dodatkowej analizy porównawczej.

Więcej o analizie porównawczej i elementach, jakie powinna zawierać, dowiesz się z artykułu Analiza danych porównawczych.

Dokumentacja cen transferowych „Master file”

Najbardziej rozbudowaną dokumentację cen transferowych obowiązkowo musza posiadać największe podmioty – osiągające przychody lub ponoszące koszty w wysokości przekraczającej 20 000 000 euro.

Poza dokumentacją „Local file” oraz analizą danych porównawczych, dokumentacja cen transferowych powinna wówczas zawierać również informacje o grupie podmiotów powiązanych.

Więcej o analizie „Master file” przeczytasz w artykule „Dokumentacja grupowa”

Inne informacje składane do urzędu skarbowego

Ważną zmianą w zakresie obowiązków dokumentacyjnych jest wprowadzenie obowiązku złożenia w terminie do dnia złożenia zeznania rocznego, oświadczenia do urzędu skarbowego o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych.

Dodatkowo, niektóre z podmiotów zobowiązane są składać również formularze PIT-TP/CIT-TP oraz CIT-CBC.

Maria Ratajczyk